Pályázati felhívás

2009-12-29 13:35:07


Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2010. évi elkülönített pénzalapjára

A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak
"helyi civil közösségek, továbbá
a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális és sport programjaik megvalósítása érdekében." (A kiemelt egyesületektõl is kérjük a pályázat benyújtását!)

A sport területén támogatásokat a város sport rendeletében meghatározott módon elkészített pályázatok alapján nyújt a bizottság az alábbiak szerint:

A sport tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, mûködési formáját, a bírósági nyilvántartásba vételt, és a bejegyzés számát,
b) a pályázati célt és a megvalósításhoz szükséges módszereket;
c) a jelentõsebb események felsorolását,
d) a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, a saját bevételek nagyságát,
e) a sportszervezet bankszámlaszámát
f) a sportszervezet képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelrõl szóló jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

Az önkormányzat és bizottsága a kultúra területén
- elsõsorban a város ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást,
- pályázati lehetõséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztõ kiadványok megjelentetésének támogatására
- külön figyelmet érdemlõen támogatja az alternatív mûvelõdésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat

A kulturális tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét,
b) mûködési formáját, a jogi személyiségét igazoló bírósági végzés számát és keltét,
c) a vezetõ, vagy a képviselõ nevét, címét, telefonszámát,
d) a tevékenység, a megvalósítandó program leírását, tételes költségvetését,
e) a szervezet bankszámlaszámát
f) a szervezet képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelrõl szóló jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

A pályázatot kizárólag a mellékelt adatlapon, 2010. január 31-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba Baranyai Sándorhoz (sport), vagy Farkas Tibornéhoz(kultúra).
Azok a pályázók, akik már elõzõ évben is nyertek támogatást, annak felhasználásáról a "Támogatási szerzõdésben" meghatározott módon és idõben szíveskedjenek elszámolni, mivel a pályázók körébõl kizárja magát az, aki az elõzõ évi támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal nem számolt el!
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad Baranyai Sándor és Farkas Tiborné a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy telefonon, az 592 - 937-es számon.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2010. február 20-ig bírálja el, és dönt a támogatások mértékérõl. A támogatásokat a képviselõ-testület 2010. februári ülésén hagyja jóvá.
A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a támogatási összeg - pályázati célnak megfelelõ - felhasználását ellenõrizze!

Körmend, 2009. december 29.

Egyed Gyula s. k.
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke


Letölthetõ dokumentumok:

Pályázati adatlap
Nyilatkozatok